website CQ Nhà nước

Tài nguyên dạy học

LIÊN KẾT WEBSITE

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đinh Văn Nghĩa)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • nghe nhạc

  liên kết

  CHUC_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf PGD2.jpg Video_Ma_tran_lam_tu_hinh_ve_but_chi__VnExpress.flv Moi_truong.flv Video__HD_ve_chan_dung.flv Choi_trau_10.flv Thien_nhien_hoang_da.flv Flash_chuc_mung_nam_moi_gui_tang_nghia.swf HAPPY_NEW_YEAR_2011.swf Mi_khung.flv Tinh_Ta_Bien_Bac_Dong_Xanh__Beat_YeuCaHatcom1.mp3 Bai_Ca_Tren_Nui__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Vet_Chan_Tron_Tren_Cat__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Vu_Khuc_Tinh_Yeu__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Tu_tao_nen_cho_anh.flv Huong_dan_Photoshop_Cat_ghepu_anh.flv Truong_Son_Dong__Truong_Son_Tay__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Song_Drak_Kroong_Mua_Xuan_Ve__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Dat_Nuoc_Tinh_Yeu__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Ho_Tren_Nui__Beat_YeuCaHatcom.mp3

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  LIÊN KẾT CÁC BÁO

  CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐÓNG GÓP TÀI NGUYÊN CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG LAI! HẸN GẶP LẠI

  lịch âm dương2

  Gốc > Văn thư - Lưu trữ >

  Quy chế tổ chức hoạt động của công tác văn thư

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
   
   

  QUY CHẾ

  TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC VĂN THƯ

  (Ban hành kèm theo Quyết định số  2500/QĐ-BGDĐT

  ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

   

   
   
   

   


  Chương I

  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi áp dụng và đối tượng điều chỉnh

  1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và tổ chức hoạt động công tác văn thư; quy định về trình tự, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và bản sao văn bản  của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  2. Quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thư được áp dụng thống nhất trong tất cả các đơn vị, tổ chức có chức năng quản lý nhà nước thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây được gọi tắt là các đơn vị thuộc cơ quan Bộ).

  Điều 2. Nội dung của công tác văn thư

  Công tác văn thư là một hoạt động nghiệp vụ phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nội dung của công tác văn thư bao gồm: soạn thảo văn bản, ban hành văn bản, sao văn bản, quản lý văn bản đến, quản lý văn bản đi, quản lý và sử dụng con dấu, lập hồ sơ công việc và giao nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan Bộ.

  Điều 3. Trách nhiệm quản lý

  1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác văn thư, chỉ đạo việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin vào công tác văn thư của cơ quan.

  2. Chánh Văn phòng Bộ có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác văn thư; trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác văn thư tại cơ quan Bộ theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

  3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra và quản lý công tác văn thư của đơn vị mình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác văn thư.

  4. Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ có chức năng giúp Chánh Văn phòng quản lý, tổ chức thực hiện công tác văn thư của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  5. Mỗi cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết công việc có liên quan đến công tác văn thư phải thực hiện nghiêm chỉnh quy chế này và các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác văn thư.

  Điều 4. Tổ chức văn thư cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. Văn thư cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo là một bộ phận của Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ. Văn thư cơ quan Bộ có nhiệm vụ giúp Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Hành chính quản lý và tổ chức các hoạt động về công tác văn thư theo các quy định hiện hành, đồng thời thực hiện chức năng văn thư của Văn phòng Bộ.

  2. Các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc cơ quan Bộ có tài khoản riêng, có con dấu riêng phải tổ chức bộ phận văn thư chuyên trách.

  3. Các đơn vị, tổ chức khác thuộc cơ quan Bộ phải bố trí cán bộ làm công tác văn thư theo chế độ kiêm nhiệm.

  Điều 5. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ văn thư

  Cán bộ văn thư của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có tài khoản riêng và con dấu riêng thuộc cơ quan Bộ phải có một trong các trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sau:

  1. Bằng tốt nghiệp đại học; có chứng chỉ nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.

  2. Có bằng trung cấp chuyên ngành văn thư, lưu trữ hoặc tương đương trở lên. 

  Hàng năm, cán bộ, công chức làm công tác văn thư được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.

  Điều 6. Kinh phí cho hoạt động văn thư

  1. Kinh phí dùng cho công tác văn thư được sử dụng từ nguồn ngân sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đơn vị phải dự trù kinh phí cho công tác văn thư và đưa vào kế hoạch tài chính hàng năm.

  2. Kinh phí, trang bị thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ cho công tác văn thư của cơ quan do Chánh Văn phòng đề xuất. Sử dụng và quản lý kinh phí dùng cho hoạt động văn thư được thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước.

  Điều 7. Bảo vệ bí mật trong công tác văn thư

  Mọi hoạt động trong lĩnh vực công tác văn thư của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

  Chương II
  SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN, SAO VĂN BẢN

  Điều 8. Hình thức văn bản

  1. Văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo là văn bản thuộc thẩm quyền ký ban hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: thông tư, thông tư liên tịch.

  2. Văn bản hành chính bao gồm: chỉ thị, quyết định, chương trình, kế hoạch, đề án, phương án, báo cáo, biên bản, tờ trình, công văn, thông cáo, thông báo, công điện, hợp đồng, giấy chứng nhận, giấy nghỉ phép, giấy uỷ quyền, giấy ủy nhiệm, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ,  phiếu nhắc việc, phiếu gửi, phiếu chuyển.

  3. Văn bản chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định sau khi thỏa thuận, thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

  Điều 9. Thể thức, kỹ thuật, phông chữ trình bày văn bản

  Thể thức, kỹ thuật, phông chữ trình bày văn bản phải được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các quy định của Quy chế này.

  Điều 10. Quốc hiệu

  Quốc hiệu được ghi trên văn bản với 2 dòng chữ in đậm. Dưới dòng chữ thứ hai có gạch chân bằng nét liền mảnh:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
   
   

  Điều 11. Tên cơ quan, đơn vị tổ chức ban hành văn bản

  1. Tên cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo phải được ghi đầy đủ theo tên gọi chính thức căn cứ theo quyết định thành lập, in hoa, tô đậm, gạch chân bằng nét liền mảnh:

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

  2. Tên đơn vị thuộc Bộ được sử dụng con dấu riêng, có thẩm quyền ban hành văn bản được ghi đầy đủ theo tên gọi chính thức trong quyết định thành lập, in hoa, đậm và được ghi bên dưới tên của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đơn vị chủ quản trực tiếp cấp trên). Tên của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo in hoa, không đậm; dưới tên đơn vị gạch chân bằng nét liền mảnh, ví dụ:

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

   
   
   

  3. Tên viết tắt của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong ký hiệu văn bản là BGDĐT. Tên viết tắt của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ được áp dụng theo quy định tại phụ lục số III ban hành kèm theo Quy chế này.

  Điều 12. Số, ký hiệu văn bản

  Số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành được thực hiện như sau:

  1. Văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nhất thiết phải ghi năm ban hành văn bản. Chữ viết tắt tên loại văn bản (ký hiệu văn bản) được ghi tại phụ lục số II ban hành kèm theo Quy chế này.

  2. Cách ghi số, ký hiệu, năm ban hành của văn bản quy phạm pháp luật: Từ “Số” được trình bày bằng chữ in thường, sau từ “Số” có dấu hai chấm (:), tiếp đến là số đăng ký văn bản, năm ban hành văn bản, ký hiệu văn bản. Giữa số đăng ký, năm ban hành và ký hiệu văn bản là dấu gạch chéo (/); giữa các nhóm từ ký hiệu văn bản có dấu gạch nối (-) không dấu cách. Ví dụ:

  Số: 02/2009/TT-BGDĐT

  3. Trường hợp thông tư liên tịch do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo thì số của thông tư liên tịch được ghi theo số thứ tự văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau ký hiệu tên loại văn bản ghi chữ viết tắt tên cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo (ghi trước), tiếp đến là chữ viết tắt tên cơ quan phối hợp (ghi sau); giữa các nhóm từ viết tắt trong ký hiệu văn bản có dấu gạch nối (-) không dấu cách. ví dụ:

        Số: 02/2009/TTLT-BGDĐT- ...(BNV)...

  3. Quy định ghi số, ký hiệu của quyết định, chỉ thị và các loại văn bản hành chính có tên loại khác bao gồm: từ “Số” được trình bày bằng chữ in thường. Sau từ “Số” có dấu hai chấm (:), tiếp đến ghi số văn bản, gạch chéo “/”, chữ viết tắt tên loại văn bản, gạch ngang “-”, chữ viết tắt tên Bộ Giáo dục và Đào tạo “BGDĐT”, không dấu cách. Ví dụ:

  Quyết định                                Số: 01/QĐ-BGDĐT

  Chỉ thị                                     Số: 01/CT-BGDĐT                      

  5. Cách ghi số, ký hiệu của công văn bao gồm: từ “Số” được trình bày bằng chữ in thường; sau từ “Số” có dấu hai chấm (:), tiếp đến ghi số văn bản, gạch chéo “/”, chữ viết tắt (tên) Bộ Giáo dục và Đào tạo “BGDĐT”, gạch ngang “-”, tên viết tắt đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo, không dấu cách. ví dụ:

                                     Số: 01/BGDĐT-VP

  Điều 13. Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  1. Địa danh trên văn bản của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành được ghi là Hà Nội.

  2. Ngày, tháng, năm ban hành văn bản là ngày, tháng, năm văn bản được ký ban hành. Ngày, tháng, năm ban hành văn bản được ghi bằng chữ số Ả - Rập và ghi đầy đủ các chữ số ngày … tháng … năm …. Đối với những chữ số chỉ ngày nhỏ hơn 10 và các tháng một, tháng hai phải ghi thêm chữ số 0 ở phía trước.

  Địa danh, ngày, tháng, năm ban hành văn bản được trình bày bằng kiểu chữ in thường, nghiêng, không đậm;

                                 Hà Nội, ngày      tháng      năm 200...

  3. Địa danh ghi trên văn bản của các đơn vị có chức năng quản lý nhà nước trực thuộc cơ quan Bộ, có tài khoản riêng và con dấu riêng, được ghi:

  a. Văn bản ký thừa lệnh Bộ trưởng: Đóng dấu quốc huy của Bộ, ghi Hà Nội.

  b. Văn bản ký theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, đóng dấu của đơn vị: Ghi theo địa danh tỉnh, thành phố, nơi đóng trụ sở chính của đơn vị.                    

  Điều 14. Tên loại và trích yếu nội dung văn bản

  1. Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành phải ghi rõ tên loại.

  2. Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nhất thiết phải ghi trích yếu. Trích yếu nội dung văn bản là một câu ngắn gọn hoặc một cụm từ, phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của văn bản.

          Điều 15. Nội dung, bố cục văn bản

  Nội dung văn bản là thành phần chủ yếu, trọng tâm của một văn bản, thể hiện các vấn đề có tính quy phạm (đối với văn bản quy phạm pháp luật), các quy định, các yêu cầu được đặt ra.

  1. Nội dung văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành phải bảo đảm những yêu cầu cơ bản sau:

  a. Phù hợp với các quy định hiện hành về hình thức văn bản;

  b. Phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến lĩnh vực giáo dục và các chủ trương, chỉ đạo của Bộ giáo dục và Đào tạo;

  c. Các quy phạm pháp luật, các quy định hay các vấn đề, sự việc phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, chính xác;

  d. Sử dụng ngôn ngữ viết, cách thức diễn đạt đơn giản, dễ hiểu;

  đ. Dùng từ ngữ tiếng Việt phổ thông, không dùng từ ngữ địa phương; Đối với thuật ngữ chuyên môn cần xác định rõ nội dung thì phải được giải thích trong văn bản. Trong trường hợp thực sự cần thiết có thể dùng từ ngữ nước ngoài thì dùng từ nguyên bản;

  e. Không viết tắt những từ, cụm từ không thông dụng. Đối với những từ, cụm từ được sử dụng nhiều lần trong văn bản thì có thể viết tắt nhưng các chữ viết tắt lần đầu của từ, cụm từ phải được đặt trong ngoặc đơn ngay sau từ, cụm từ đó;

  g. Viết hoa trong văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành được thực hiện đúng cách viết thông dụng trong ngữ pháp và chính tả tiếng Việt phổ thông và những quy định viết hoa được quy định tại điều khoản 6, điều 22 của Quy chế này.

  h. Khi viện dẫn lần đầu văn bản có liên quan, phải ghi đầy đủ tên loại; số, ký hiệu văn bản, ngày, tháng, năm ban hành văn bản, tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản, trích yếu nội dung văn bản (trừ trường hợp đối với luật và pháp lệnh); trong các lần viện dẫn tiếp theo, có thể ghi tên loại và số, ký hiệu của văn bản đó.

  2. Bố cục của văn bản do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành được bố trí các thành phần thể thức văn bản theo Phụ lục số I, mẫu trình bày văn bản theo Phụ lục số IV, Phụ lục số V ban hành hành kèm theo Quy chế này.

  Điều 16. Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền

  1. Quyền hạn của người ký được thực hiện như sau:

  a. Trường hợp ký thay thủ trưởng cơ quan, tổ chức thì phải ghi chữ viết tắt “KT.” (ký thay) vào trước chức vụ, sau dấu chấm “.” có dấu cách. Thẩm quyền được ký thay văn bản là người cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và được ghi như sau:

   KT. BỘ TRƯỞNG          KT. CỤC TRƯỞNG        KT. CHÁNH THANH TRA

  b. Trường hợp văn bản ký thừa lệnh thủ trưởng cơ quan, tổ chức thì phải ghi chữ viết tắt “TL.” (thừa lệnh) vào trước chức vụ, sau dấu chấm có dấu cách, ví dụ.

              TL. BỘ TRƯỞNG                                               TL. BỘ TRƯỞNG

      VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ                         CHÁNH VĂN PHÒNG

  c. Trường hợp ký thừa uỷ quyền thì phải ghi chữ viết tắt “TUQ.” (thừa uỷ quyền) vào trước chữ Bộ trưởng, sau dấu chấm có dấu cách. Ghi rõ chức danh, tên đơn vị, tổ chức của người ký thừa ủy quyền. Người được ký thừa uỷ quyền không được ủy quyền lại cho người khác ký, ví dụ:

  TUQ. BỘ TRƯỞNG

  VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

  2. Chức vụ của người ký

  a. Chức vụ ghi trên văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành là chức danh chính thức của người ký. Văn bản do Bộ trưởng ký ban hành ghi “Bộ trưởng”, văn bản ký thay ghi “Thứ trưởng”,  không ghi lại tên cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; trừ các văn bản liên tịch, văn bản do hai hay nhiều cơ quan, tổ chức ban hành;

  BỘ TRƯỞNG                        KT. BỘ TRƯỞNG

                                                                            THỨ TRƯỞNG

  b. Chức vụ ghi trên văn bản ký thừa lệnh Bộ trưởng phải ghi đầy đủ chức danh lãnh đạo chính thức và tên đơn vị, tổ chức, ví dụ:

          TL. BỘ TRƯỞNG                                    TL. BỘ TRƯỞNG

      VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ                         CHÁNH VĂN PHÒNG

   Trường hợp cần thiết, người được ký thừa lệnh văn bản hành chính có thể ủy nhiệm để cấp phó của người đứng đầu ký thay; chức vụ ghi trên văn bản ký thay phải ghi đầy đủ chức danh lãnh đạo chính thức, không ghi lại tên của đơn vị tổ chức, ví dụ:

  TL. BỘ TRƯỞNG

  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ

  PHÓ VỤ TRƯỞNG

  c. Chức vụ ghi trên văn bản do các tổ chức tư vấn là Hội đồng, Ban chỉ đạo nhà nước thuộc lĩnh vực, phạm vi giáo dục và đào tạo là chức danh lãnh đạo trong Ban hoặc Hội đồng của người ký văn bản.

  - Hội đồng, Ban chỉ đạo không được phép sử dụng con dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi chức danh chính thức theo quyết định thành lập Ban hoặc Hội đồng đó;

  TM. HỘI ĐỒNG                                     KT. TRƯỞNG BAN
     CHỦ TỊCH                                            PHÓ TRƯỞNG BAN

       (Chữ ký, dấu của tổ chức)                                (Chữ ký, dấu của tổ chức)

                  Nguyễn Văn A                                                 Trần Văn B

  - Trường hợp các Ban, Hội đồng được Bộ trưởng cho phép sử dụng con dấu của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo thì người ký văn bản ghi chức danh chính thức theo quyết định thành lập Ban hoặc Hội đồng đó, đồng thời dưới chữ ký có thể ghi chức danh lãnh đạo trong cơ quan Bộ;

  - Văn bản do Hội đồng hoặc Ban chỉ đạo nhà nước ban hành mà lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch; Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban được ghi như sau:

  TM. HỘI ĐỒNG

  CHỦ TỊCH

  (Chữ ký, dấu của Bộ)

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                                            Nguyễn Văn A

   

  KT. TRƯỞNG BAN
   PHÓ TRƯỞNG BAN

  (Chữ ký, dấu của Bộ)

   

  THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Nguyễn Văn B

   

  - Trường hợp văn bản của Hội đồng hoặc Ban chỉ đạo nhà nước ban hành mà lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng ban hoặc Chủ tịch Hội đồng và lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan Bộ làm Phó Trưởng ban hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng thì chức danh của người ký văn bản được ghi như sau;

   

  TM. HỘI ĐỒNG
  CHỦ TỊCH

  (Chữ ký, dấu của Bộ)

  THỨ TRƯỞNG

  Trần Văn B

      KT. TRƯỞNG BAN
       PHÓ TRƯỞNG BAN

  (Chữ ký, dấu của Bộ)

        VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

           Lê Văn C

  3. Họ và tên ghi trên văn bản bao gồm: họ, tên đệm (nếu có) và tên của người có thẩm quyền ký, ban hành văn bản. Đối với văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trước họ tên của người ký, không ghi học hàm, học vị và các danh hiệu danh dự khác. Trong trường hợp cần thiết khác, văn bản của các tổ chức nghiên cứu khoa học có thể ghi thêm học hàm, học vị.

  Điều 17. Dấu đóng trên văn bản

  Dấu đóng trên văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành được áp dụng theo điều 36, điều 39 của Quy chế này.

  Điều 18. Nơi nhận

  1. Nơi nhận xác định cụ thể những cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân nhận văn bản. Nơi nhận phải ghi cụ thể, chính xác tên từng cơ quan, tổ chức, cá nhân tại phần “kính gửi” và phần “nơi nhận” của văn bản.

  2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Bộ trưởng giao và mối quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân có liên quan; căn cứ yêu cầu giải quyết công việc, đơn vị, cá nhân soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm đề xuất những cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân nhận văn bản trình người ký văn bản quyết định.

  3. Văn bản ký thừa uỷ quyền, ký thay, ký thừa lệnh Thủ trưởng, cấp có thẩm quyền ký phải gửi văn bản Thủ trưởng cấp đó để báo cáo: Văn bản do Thứ trưởng ký phải gửi Bộ trưởng để báo cáo; Văn bản do Thủ trưởng đơn vị ký thừa lệnh Bộ trưởng thì phải gửi Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách để báo cáo.

  4. Đối với văn bản có ghi tên loại: Nơi nhận bao gồm từ “Nơi nhận” và phần liệt kê các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân nhận văn bản.

  5. Đối với văn bản hành chính có nơi nhận, phần “kính gửi” và “nơi nhận” được ghi như sau:

  a. Từ “Kính gửi” được trình bày bằng chữ in thường, sau từ kính gửi có dấu “:” không dấu cách. Sau dấu “:” là tên các cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị, cá nhân trực tiếp giải quyết công việc, chữ in thường, đứng, không đậm;

  - Văn bản gửi cho một đối tượng cụ thể

                     Kính gửi: Văn phòng Chính phủ                

  Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A

  - Văn bản gửi cho một hoặc một số nhóm đối tượng nhất định, phần kính gửi được ghi chung, sau chữ cuối cùng của một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng có dấu “;”:

  + Gửi một nhóm đối tượng, được ghi:

       Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  + Gửi nhiều nhóm đối tượng, sau kính gửi xuống hàng:

       Kính gửi:

              - Các Sở Giáo dục và Đào tạo;

              - Các đơn vị trực thuộc Bộ;

              - Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

  b. “Nơi nhận:” được trình bày bằng chữ in thường, nghiêng, đậm; sau dấu “:” xuống hàng, phía dưới là “- Như trên;” và tên các cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị, cá nhân có liên quan khác để báo cáo (để b/c); để phối hợp (để p/h); để thực hiện (để t/h); để Lưu: VT, …) và được in thường, đứng, không đậm:

            Nơi nhận:

                     - Như trên;

                       - Lãnh đạo Bộ (để b/c);

                       - (Các đơn vị) Vụ ...; Cục… (để t/h);

                     - Lưu: VT, đơn vị chủ trì soạn thảo.

  Điều 19. Mức độ khẩn, mật

  1. Mức độ khẩn, dấu chỉ độ khẩn.

  a. Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo được xác định 3 mức độ khẩn: Hỏa tốc, Thượng khẩn, Khẩn.

  b. Căn cứ tính chất, mức độ cần được chuyển phát nhanh, văn bản được xác định theo độ khẩn cần thiết.

  c. Trường hợp văn bản có tính chất khẩn, đơn vị hoặc cá nhân soạn thảo văn bản đề xuất độ khẩn, trình người có thẩm quyền ký văn bản quyết định. Khi đó, văn bản được đóng dấu độ khẩn tương ứng được quy định tại khoản a, điều này.

  2. Mật, dấu chỉ độ mật:

  a. Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành có nội dung nằm trong các phạm vi quy định tại điều 1, Quyết định số 32/2005/QĐ-TTg ngày 07/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ “Tối mật” trong ngành giáo dục phải được đóng dấu  “Tối mật”.

  b.  Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành có nội dung nằm trong các phạm vi quy định tại điều 1 Quyết định số 160/2005/QĐ-BCA(A11) ngày 23/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ “Mật” trong ngành giáo dục phải được đóng dấu  “Mật”.

  c. Việc xác định và yêu cầu đóng dấu độ tuyệt mật, tối mật, mật và dấu thu hồi đối với văn bản có nội dung bí mật nhà nước phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

  Điều 20. Các thành phần thể thức khác

  Các thành phần thể thức khác của văn bản bao gồm:

  1. Địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa chỉ E-mail; địa chỉ trên mạng (Website); số điện thoại, số Telex, số Fax đối với công văn, công điện, giấy giới thiệu, giấy mời, phiếu gửi, phiếu chuyển để tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên hệ.

  2. Các chỉ dẫn về phạm vi lưu hành như “trả lại sau khi họp (hội nghị)”, “xem xong trả lại”, “lưu hành nội bộ” đối với những văn bản có phạm vi, đối tượng phổ biến, sử dụng hạn chế hoặc chỉ dẫn về dự thảo văn bản như “dự thảo” hay “dự thảo lần ...”; có thể được đánh máy hoặc dùng con dấu khắc sẵn để đóng lên văn bản hoặc dự thảo văn bản.

  3. Những văn bản cần được quản lý chặt chẽ về số lượng bản phát hành thì ghi ký hiệu người đánh máy và số lượng bản phát hành vào phía cuối dòng lưu của nơi nhận hoặc dòng cuối cùng của các trang văn bản.

  4. Khi văn bản có phụ lục kèm theo thì trong văn bản phải có chỉ dẫn “Phụ lục kèm theo”. Phụ lục kèm theo văn bản phải được trình bày trên trang giấy riêng và được thực hiện theo thể thức trình bày như sau:

  - Từ “Phụ lục” căn giữa trang,  ghi bằng chữ in thường, đậm; văn bản có từ hai phụ lục trở lên phải ghi số thứ tự “Phụ lục số . . . .”, số thự tự phụ lục được đánh bằng chữ số La Mã; tiêu đề (tên) của phụ lục ghi bằng chữ in hoa, đứng, đậm; phía dưới tên của phụ lục ghi trong dấu ngoặc đơn kèm theo văn bản số . . . / . . ., ngày/ tháng/ năm đơn vị, tổ chức ban hành văn bản.

  PHỤ LỤC

  DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

    (Kèm theo văn bản số: …./ngày/tháng/năm của . . . .)

  - Sau chữ cuối cùng của bản phụ lục hoặc dưới dòng chữ cuối cùng của bản phụ lục có chữ ký nhỏ của Thủ trưởng đơn vị soạn thảo văn bản; trong trường hợp đặc biệt là chữ ký nhỏ của người ký văn bản.

  - Số trang: phụ lục gồm nhiều trang nhất thiết phải được đánh số thứ tự của từng trang. Số thứ tự của trang được ghi bằng chữ số Ả-rập. Đối với văn bản có nhiều phụ lục thì số trang của phụ lục được đánh riêng theo từng phụ lục.

  5. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản chuyên ngành; văn bản trao đổi với cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài: Do các đơn vị đề xuất, Văn phòng chịu trách nhiệm điều chỉnh hoặc thống nhất ý kiến với các đơn vị về từng thể loại cụ thể, sau đó trao đổi, thống nhất với Bộ Nội vụ và trình Bộ trưởng ký quyết định quy định cụ thể về thể thức và kỹ thuật trình bày các loại văn bản này.

  Điều 21. Sao văn bản

  1. Các hình thức sao văn bản bao gồm: sao y bản chính, sao lục và trích sao.

  a. “Sao y bản chính” là bản sao từ văn bản chính và được sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản kể cả chữ ký, con dấu, nơi nhận.

  b. "Sao lục" là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản được thực hiện từ bản “Sao y bản chính”; có đầy đủ 2 chữ ký, 2 con dấu và nơi nhận.

  c. "Trích sao" là bản sao một phần nội dung của văn bản và được thực hiện từ bản chính.

  2. Thể thức bản sao

            Bản sao văn bản phải có đủ các thể thức: ghi rõ hình thức sao; tên cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; số và ký hiệu bản sao; địa danh, ngày tháng, năm thực hiện bản sao; chữ ký, họ tên của người có thẩm quyền sao; dấu của cơ quan Bộ; nơi nhận bản sao.

  3. Quy định về bản sao

  a. Ký hiệu bản sao:

                     - Sao y bản chính   - ký hiệu: SY

                     - Sao lục               - ký hiệu: SL

                     - Trích sao            - ký hiệu: TS

  b. Bản sao y bản chính, bản sao lục và bản trích sao thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế này có giá trị pháp lý như bản chính.

  c. Bản chụp cả dấu và chữ ký của văn bản (bản photocopy) chỉ có giá trị thông tin, tham khảo. Khi gửi bản Photocopy kèm theo văn bản chính thì trong văn bản chính phải ghi rõ “bản photocopy kèm theo”.

  4. Kỹ thuật trình bày các thành phần thể thức bản sao

  a. Các thành phần thể thức bản sao được trình bày trên cùng một trang giấy, ngay sau phần cuối cùng của văn bản được sao, là một đường kẻ nét liền kéo dài hết chiều ngang của vùng trình bày văn bản. Dưới đường nét kẻ liền là phần thể thức bản sao, gồm:

  - Tên Bộ Giáo dục và Đào tạo được in hoa, chữ đứng, in đậm;

  - Tên bản sao in hoa, chữ đứng, in đậm;

  - Số và ký hiệu bản sao: sau “Số:” là số bản sao, nét gạch chéo “/”, ký hiệu bản sao, không dấu cách;

  - Địa danh, ngày, tháng, năm thực hiện bản sao;

  - Chức danh của người có thẩm quyền ký bản sao,

  - Chữ ký, họ và tên của người ký;

  - Con dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  - Nơi nhận bản sao.

  b. Chức danh và chữ ký trên bản sao được áp dụng theo khoản 1, khoản 2 điều 16 của quy chế này; con dấu được áp dụng theo khoản 1, điều 36 và nơi nhận được thực hiện theo điểm b, khoản 4, điều 18 của Quy chế này.  

  c. Vị trí trình bày các thành phần thể thức bản sao trên trang giấy khổ A4 được thực hiện như sau:

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               SAO Y BẢN CHÍNH

  Số:       /SY                                                   Hà Nội, ngày    tháng    năm 200...

                                                                                  TL. BỘ TRƯỞNG

  Nơi nhận:                                                             CHÁNH VĂN PHÒNG

  -         Lãnh đạo Bộ;

  -         Các đơn vị . . .;

  -     Lưu: VT, VP.                                                    Nguyễn Văn A

  Điều 22. Soạn thảo văn bản

  1. Việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục được thực hiện theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục.

  2. Đối với văn bản hành chính, Thủ trưởng đơn vị được giao soạn thảo chịu trách nhiệm về trình tự, thể thức, nội dung và tính pháp lý của văn bản. Văn phòng Bộ trực tiếp là Phòng Hành chính có trách nhiệm rà soát, kiểm tra, nhân bản, làm thủ tục để ban hành văn bản và bảo quản bản lưu. Khi phát hiện văn bản có sai sót về trình tự, thể thức, tính pháp lý hoặc nội dung, Văn phòng sẽ trả lại đơn vị chủ trì soạn thảo để thực hiện việc sửa chữa theo quy định. Đối với văn bản mắc lỗi sai sót đã ban hành, đơn vị chủ trì soạn thảo cần ra văn bản đính chính hoặc ban hành văn bản mới để thay thế.

  3. Văn bản chính thức gửi đi các nước, các tổ chức quốc tế hoặc tổ chức, cá nhân người nước ngoài phải được viết bằng tiếng Việt và kèm theo bản dịch không chính thức bằng tiếng nước ngoài tương ứng.

  4. Các văn bản, tài liệu mang tính trao đổi thông tin không chính thức có thể viết bằng tiếng nước ngoài tương ứng hoặc một trong các thứ tiếng thông dụng quốc tế: Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc, Tây Ban Nha. Trường hợp này không nhất thiết kèm theo bản tiếng Việt.

  5. Việc soạn thảo văn bản hành chính được quy định như sau:

  a) Căn cứ tính chất, nội dung của văn bản cần soạn thảo, người đứng đầu các đơn vị giao cho cá nhân, một nhóm soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo;

  b) Đơn vị hoặc cá nhân chủ trì soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

  - Xác định hình thức, nội dung và độ mật, độ khẩn của văn bản cần soạn thảo;

  - Thu thập, xử lý thông tin có liên quan;

  - Soạn thảo văn bản;

  - Trong trường hợp cần thiết, đề xuất với người đứng đầu đơn vị việc tham khảo ý kiến của các đơn vị, cá nhân có liên quan; nghiên cứu tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh bản dự thảo;

  - Trình duyệt bản dự thảo văn bản kèm theo tài liệu có liên quan;

  - Bản dự thảo phải được trình bày đúng thể thức văn bản, rõ ràng, dễ đọc.

  6. Viết hoa trong văn bản do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành được thực hiện đúng cách viết thông dụng cơ bản sau đây:

  a. Viết hoa chữ cái đầu của các âm tiết: đầu câu, tiêu đề, các chương, mục, điều, kết luận . . . ; đầu câu sau dấu chấm hỏi (?), dấu chấm than (!); đầu dòng sau dấu chấm (.), sau dấu chấm phẩy (;) xuống dòng (căn cứ để ban hành nghị định, quyết định, …); đầu tiên trong dấu hai chấm mở, đóng ngoặc kép: “. . .” (đoạn trích dẫn đầy đủ nguyên văn lời nói, câu văn của tác giả, văn bản quy phạm pháp luật, tác phẩm . . .).

  b. Đối với danh từ riêng chỉ tên người, chỉ địa danh; tên riêng các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các tổ chức thuộc Chính phủ và tổ chức chính trị - xã hội: Được viết hoa theo Quyết định số 09/1998/QĐ-VPCP ngày 22 tháng 11 năm 1998 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.  

  Điều 23. Duyệt bản dự thảo, sửa chữa bản dự thảo đã duyệt

  1. Bản thảo văn bản phải do người có thẩm quyền ký văn bản duyệt.

  2. Trường hợp cần sửa chữa, bổ sung bản dự thảo văn bản đã được duyệt phải trình người ký duyệt xem xét, quyết định.

  Điều 24. Đánh máy, nhân bản

            Việc đánh máy, nhân bản phải bảo đảm những yêu cầu sau:

  1. Đánh máy đúng nguyên văn bản thảo, đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Trường hợp phát hiện thấy có sự sai sót hoặc không rõ ràng trong bản thảo thì người đánh máy phải hỏi lại đơn vị hoặc cá nhân soạn thảo hoặc người duyệt bản dự thảo đó.

  2. Nhân bản đúng số lượng quy định.

  3. Giữ gìn bí mật nội dung văn bản và thực hiện đánh máy, nhân bản theo đúng thời gian quy định.

  4. Việc nhân bản văn bản mật được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước.

  Điều 25. Kiểm tra văn bản

  1. Thủ trưởng đơn vị hoặc cá nhân chủ trì soạn thảo văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm về độ chuẩn xác của nội dung văn bản.

  2. Văn bản thuộc thẩm quyền Thủ trưởng các đơn vị ký thì cán bộ được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản phải ký nháy vào dòng cuối cùng của nội dung văn bản.

  3. Văn bản thuộc thẩm quyền Lãnh đạo Bộ ký thì Thủ trưởng đơn vị được giao soạn thảo văn bản phải ký nháy vào phía bên phải chức vụ của người ký.

  4. Khi trình Lãnh đạo Bộ ký các văn bản phải kèm theo đầy đủ các hồ sơ, tài liệu có liên quan.

  5. Văn bản trình Lãnh đạo Bộ phải được ghi số vào sổ đăng ký tại Phòng Hành chính, Văn phòng Bộ.

  6. Thư ký của Lãnh đạo Bộ có trách nhiệm rà soát, kiểm tra nội dung văn bản trước khi trình Lãnh đạo Bộ, bảo đảm trình tự, thể thức văn bản theo đúng quy định tại Quy chế này.

  7. Văn bản gửi cấp trên phải là văn bản được ký trực tiếp của người có thẩm quyền (không là văn bản photocopy chữ ký).

  8. Khi trình Lãnh đạo Bộ ký văn bản “Mật”, đơn vị soạn thảo (trình) phải cho vào phong bì dán kín, ngoài bì có ghi số theo dõi của đơn vị trình và ghi đầy đủ chức vụ, họ, tên của Lãnh đạo Bộ cần trình. Khi trả lại, phải dán kín giao cho Phòng Hành chính thực hiện các quy trình nhận, chuyển văn bản mật theo quy định.

  Nhắn tin cho tác giả
  Mạc Anh Tuấn @ 09:27 15/01/2011
  Số lượt xem: 480
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nói về mô hình trường tiểu học mới